Дещо з галерей

Вхід для користувачів

Наразі на сайті

Наразі на сайті 0 користувачів і 0 гостей.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Дніпропетровським
Обласним управлінням юстиції
07 березня 2002 р.
Свідоцтво № 575

 

ПРИЙНЯТО
Конференцією Федерації парашутного спорту Дніпропетровської області
27 грудня 2001 р.
Протокол № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Радою Федерації парашутного спорту України
25 листопада 2000р.
Протокол № 9

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Федерації парашутного спорту
Дніпропетровської області

 

м. Дніпропетровськ
2001р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Федерація парашутного спорту Дніпропетровської області (в подальшому ФПСДО) - громадська організація спортивного спрямування яка є місцевим осередком Федерації парашутного спорту України, і на добровільних засадах об'єднує спортсменів, тренерів, спортивних суддiв, спеціалістів та аматорів всіх установ, організацій та відомств, зацікавлених у розвитку парашутного спорту.

1.2.  Діяльність ФПСДО регламентується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, чинним законодавством, Статутом ФПС України, та цим Статутом. ФПСДО здійснює свою діяльність на території Дніпропетровської області у тісному контакті з органами державного управління фізичною культурою і спортом, Федерацією парашутного спорту України та іншими установами та організаціями і може вступати з ними в договірні відносини для проведення спільних заходів.

1.3. ФПСДО користується правом юридичної особи та має печатку зі своїм найменуванням на українській мові, рахунки в установах банків, самостійний баланс, бланк, штамп, символіку, товарний знак, зразки яких затверджуються Радою ФПСДО та реєструються у встановленому порядку.

1.4. Повне найменування:

 • на українській мові: Федерація парашутного спорту Дніпропетровської області;
 • на російській мові: Федерация парашютного спорта Днепропетровской области.

1.5. Скорочене найменування:

 • на українській мові: ФПСДО;
 • на російській мові: ФПСДО.

1.6. Юридична адреса: 52005 Україна, Дніпропетровська область, селище Ювілейне, вулиця Нижньодніпровська - 1.

 

2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1.      Основною метою діяльності ФПСДО є сприяння розвитку, удосконаленню, пропаганді та популяризації парашутного спорту в Дніпропетровській області, підвищенню його ролі у всебічному розвитку особи; задоволення, захист законних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2.      Завданням ФПСДО є:

2.2.1. проведення змагань серед членів ФПСДО;

2.2.2. підтримання та зміцнення зв’язків із спортивними організаціями України, міжнародними та національними асоціаціями, федераціями;

2.2.3.   сприяння правовому та соціальному захисту спортсменів, тренерів, суддiв, турбота про ветеранів спорту;

2.2.4.   налагодження зв’язків з українською діаспорою.

 

3. ФУНКЦІЇ ФЕДЕРАЦІЇ

3.1.      ФПСДО у відповідності із основними завданнями у встановленому порядку:

3.1.1.   бере участь у розробці та впровадженні програми розвитку парашутного спорту в Дніпропетровській області;

3.1.2.   приймає участь у розробці Положення про чемпіонати, першості та Кубки з парашутного спорту які проводяться у Дніпропетровській області, здійснює контроль за їх дотриманням;

3.1.3.   подає пропозиції до спортивної класифікації та сертифікації з парашутного спорту, розглядає матеріали на присвоєння спортивних та почесних звань своїм членам;

3.1.4.   узагальнює та впроваджує серед членів ФПСДО передовий досвід навчально-методичної та спортивної роботи парашутних клубів, гуртків та секцій;

3.1.5.   сприяє організації та проведенню заходів з підвищення кваліфікації тренерів та суддiв – членів ФПСДО;

3.1.6.   організовує та проводить змагання, навчально-методичнi та інші спортивні заходи, показові виступи спортсменів членів - ФПСДО;

3.1.7.   приймає участь в організації наукових досліджень з парашутного спорту, розробці та випробуванні нової спортивної техніки;

3.1.8.   здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства у встановленому порядку;

3.1.9.   відряджає за межі України членів ФПСДО та приймає в Україні закордонних громадян з питань, пов'язаних із діяльністю ФПСДО;

3.1.10. приймає участь у розробці пропозицій з удосконалення документів, що регламентують парашутну підготовку.

 

4. ЧЛЕНСТВО

4.1.      Членство в ФПСДО є добровільним і може бути індивідуальним, колективним, та почесним.

4.2.      Iндивiдуальними членами ФПСДО можуть бути громадяни України які проживають на території Дніпропетровської області, іноземні громадяни і особи без громадянства, які визнають Статут та сплачують членські внески.

4.3.      Колективними членами ФПСДО можуть бути трудові колективи підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території Дніпропетровської області, поділяють цілі та завдання ФПСДО, сприяють її діяльності, визнають Статут та сплачують членські внески.

4.4.      Почесними членами ФПСДО можуть бути особи, які зробили значний внесок у розвиток парашутного спорту в Україні.

4.5.      Кожен член ФПСДО зберігає самостійність в межах своєї компетенції, приймає на себе зобов'язання підкорятись вимогам Статуту, рішенням керівних органів.

4.6.      Реєстрація та облік членів здійснюється Радою ФПСДО та місцевими осередками.

4.7.      Прийом та вихід членів ФПСДО здійснюється Радою ФПСДО та місцевими осередками ФПСДО в разі подання особистої письмової заяви – для індивідуальних членів, або рішення трудового колективу – для колективних членів.

4.8.      Розміри вступних та щорічних членських внесків визначаються Радою ФПСДО.

4.9.      Обрання окремих осіб Почесними членами ФПСДО здійснюється Конференцією за поданням Ради ФПСДО.

4.10.    Члени ФПСДО мають право:

4.10.1. обирати та бути обраними до керівних органів ФПСДО;

4.10.2. приймати участь у всіх заходах, які проводить ФПСДО;

4.10.3. користуватися майном, технікою, символікою ФПСДО;

4.10.4. подавати до Ради ФПСДО для погодження матеріали на присвоєння своїм членам спортивних та почесних звань, спортивних суддівських категорій;

4.10.5. звертатись до Ради ФПСДО з проханням про надання допомоги, пенсій, стипендій або заохочувальних премій окремим спортсменам, тренерам, суддям та іншим активістам – членам ФПСДО;

4.10.6.             подавати на розгляд Ради ФПСДО пропозиції стосовно удосконалення Статуту та внутрішніх документів ФПСДО;

4.10.7. приймати участь у плануванні та обговоренні діяльності ФПСДО, вносити пропозиції з поліпшення її роботи і відстоювати свою точку зору до прийняття офіційного рішення;

4.10.8. припинити своє членство у ФПСДО або вийти з ФПСДО, при цьому права на фінансові та матеріальні засоби ФПСДО, на відшкодування витрат та збитків під час перебування у ФПСДО не має.

4.11.    Члени ФПСДО зобов’язані:

4.11.1. визнавати і дотримуватись Статуту ФПСДО та рішень її керівних органів;

4.11.2. своєчасно сплачувати членські внески;

4.11.3. берегти майно ФПСДО;

4.11.4. залучати молодь до парашутних гуртків та секцій;

4.11.5. відстоювати інтереси ФПСДО;

4.11.6. суворо дотримуватись Правил змагань, Кодексу ФАI, наполегливо прагнути до перемоги, відстоювати честь і гідність спортсмена-парашутиста Дніпропетровської області.

 

5. ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ

5.1.      За порушення Статуту, внутрішніх документів ФПСДО, нанесення моральних або матеріальних збитків ФПСДО до членів ФПСДО застосовуються такі дисциплінарні стягнення:

 • зауваження;
 • попередження;
 • дискваліфікація;
 • виключення з ФПСДО.

 

6. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ ФПСДО

6.1.      Основою ФПСДО є місцеві осередки, створені за місцем роботи, навчання або проживання, які можуть набувати статусу юридичної особи в разі їх реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади, в своїй діяльності вони керуються власними статутами, які приймаються їх керівними органами і затверджуються Радою ФПСДО, і які не повинні суперечити Статуту ФПСДО.

6.2.      Вищим керівним органом ФПСДО є Конференція.

6.3.      Звітно-виборча Конференція, яка проводиться один раз у два роки і скликається Радою ФПСДО, обирає Президента, Віце-президента, відповідального секретаря, Раду, Ревізійну комісію.

6.4.      Вибори Президента, Віце-президента та Ревізійної комісії терміном на два роки проводяться таємним голосуванням, інші члени Ради, в т.ч. відповідальний секретар, можуть бути обрані відкритим голосуванням.

6.5.      Конференція вважається повноважною, якщо присутні 50% + 1 обраних делегатів.

6.6.      Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Ради ФПСДО або за вимогою місцевих осередків.

6.7.      Порядок делегування і представництва делегатів на Конференцію визначається Радою ФПСДО.

6.8.      Кожен делегат має один вирішальний голос.

6.9.      Конференція вирішує такі питання:

6.9.1.   реалізує право власності на майно та кошти ФПСДО;

6.9.2.   підводить підсумки роботи та визначає напрямки розвитку парашутного спорту на наступний період;

6.9.3.   затверджує Статут та вносить в нього зміни;

6.9.4.   вирішує питання про реорганізацію та ліквідацію ФПСДО;

6.9.5.   заслуховує звіти Президента ФПСДО, Ревізійної комісії, інших органів ФПСДО;

6.9.6.   створює комітети та комісії з напрямків роботи;

6.9.7.   створює спеціальний фонд допомоги спортсменам та ветеранам парашутного спорту Дніпропетровської області;

6.10.    Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх повноважних делегатів, відкритим чи таємним голосуванням при наявності кворуму.

6.11.    Керівним органом в період між Конференціями є Рада ФПСДО.

6.12.    Рада ФПСДО проводить свої засідання не рідше одного разу в квартал, є правомочною в разі присутності не менше 50% обраних членів Ради і вирішує такі питання:

6.12.1. затверджує щорічний план спортивних та інших заходів серед членів ФПСДО;

6.12.2. розробляє плани, договірні зобов'язання ФПСДО і напрямки внутрішньої діяльності;

6.12.3. приймає рішення про створення місцевих осередків, затверджує їх статути (положення);

6.12.4. координує діяльність місцевих осередків;

6.12.5. встановлює заробітну плату штатним працівникам ФПСДО у відповідності до законодавства про працю;

6.12.6. затверджує порядок проведення змагань серед членів ФПСДО;

6.12.7. визначає розміри вступних та щорічних членських внесків;

6.12.8. приймає та виключає членів ФПСДО;

6.12.9. вирішує питання заохочення та дисциплінарних стягнень стосовно спортсменів, тренерів та громадського активу – членів ФПСДО;

6.12.10.розглядає матеріали на присвоєння спортивних та почесних звань членам ФПСДО та подає їх на розгляд Федерації парашутного спорту України;

6.12.11.порушує клопотання перед органами державної влади про нагородження та призначення пенсій спортсменам та тренерам – членам ФПСДО;

6.12.12.вирiшує інші питання поточної діяльності ФПСДО.

6.13.    Рішення Ради ФПСДО набирає чинності, якщо за нього проголосувало не менше половини обраних членів Ради. В разі рівноваги при голосуванні, голос Президента має вирішальне значення.

6.14.    Президент ФПСДО у відповідності до своїх повноважень:

6.14.1. представляє інтереси ФПСДО в державних органах та інших організаціях;

6.14.2. підписує всю офіційну документацію;

6.14.3. організовує діяльність ФПСДО у відповідності із Статутом, законодавством України;

6.14.4. представляє ФПСДО у відносинах з іншими федераціями в межах своїх повноважень;

6.14.5. укладає договори та угоди з організаціями, установами, фірмами, іншими федераціями та окремими особами в Україні та за кордоном;

6.14.6. керує фінансовою діяльністю та несе відповідальність за використання матеріальних та фінансових фондів;

6.14.7. проводить засідання Ради ФПСДО.

6.15.    Президент має право доручити Віце-президенту виконувати деякі свої функції на період своєї відсутності.

6.16.    У випадку відсутності Президента, його обов'язки до Конференції (позачергової Конференції) виконує Віце-президент.

 

7. КОШТИ ТА МАЙНО ФПСДО

7.1.      ФПСДО набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або у встановленому порядку державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств та організацій, а також майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством.

7.2.      ФПСДО також має право на майно та кошти, які придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ, організацій та підприємств.

7.3.      ФПСДО володіє, користується та розпоряджається власним майном відповідно до своєї мети та статутних завдань.

7.4.      Стягнення на майно може бути застосоване лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.5.      ФПСДО, створені нею установи, організації та підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством. ФПСДО у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

7.6       ФПСДО самостійно відповідає по своїх зобов’язаннях належним йому майном, може бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах.

7.7.      Члени ФПСДО не відповідають по зобов’язаннях ФПСДО, як і ФПСДО не відповідає по зобов’язаннях своїх членів.

7.8.      ФПСДО може мати у власності будівлі, транспортні засоби, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

7.9.      Джерела формування майна та коштів:

 • грошові та матеріальні внески Засновників та членів;
 • надходження від господарської та іншої комерційної діяльності створених ФПСДО господарських установ, організацій, заснованих підприємств та видавничої діяльності ФПСДО;
 • благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій та приватних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

8.1.  Ревізійна комісія обирається Конференцією таємним голосуванням строком на 4 роки.

8.2. У Ревізійну комісію не можуть бути обрані керівні працівники ФПСДО.

8.3. Повноваження Ревізійної комісії:

 • здійснення контролю за реалізацією мети та завдань ФПСДО та заснованих нею організацій, підприємств;
 • проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ФПСДО;
 • надання висновків, перевірок та ревізій на розгляд Конференції ФПСДО;
 • призначення аудиторської перевірки діяльності ФПСДО.

8.4. Ревізійна комісія ФПСДО збирається на свої чергові засідання, як правило, раз на півріччя, а в позачерговому порядку – на вимогу Голови Ревізійної комісії, Президента ФПСДО.

8.5. Ревізійна комісія ФПСДО має право приймати рішення, якщо в її засіданні взяла участь більшість членів Ревізійної комісії ФПСДО. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні. За умови рівності голосів приймається те рішення з обговорюваного питання, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії ФПСДО.

8.6. Члени Ревізійної комісії приймають участь у роботі Ради ФПСДО із правом дорадчого голосу.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФПСДО.

9.1. Діяльність ФПСДО може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Конференції, прийнятим 2/3 голосів присутніх       повноважних делегатів.

9.3. Реорганізація ФПСДО відбувається за рішенням Конференції ФПСДО.

9.4. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків ФПСДО переходить до її    правонаступників.

9.5. Процедура реорганізації ФПСДО визначається Конференцією ФПСДО.

9.6. ФПСДО ліквідується:

 • за рішенням Конференції ФПСДО (за яке проголосувало 2/3 присутніх повноважних делегатів);
 • на підставі рішення суду або арбітражного суду;
 • з інших підстав, передбачених законодавством України.

9.7. Ліквідація ФПСДО проводиться Ліквідаційною комісією, призначеною Конференцією ФПСДО, а у випадках припинення діяльності ФПСДО, за рішенням суду або арбітражного суду — Ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

9.8. Уповноважений орган, який прийняв рішення про ліквідацію ФПСДО, з урахуванням чинного законодавства, встановлює порядок та строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів.

9.9. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами ФПСДО.

9.10. Ліквідаційна комісія:

 • вміщує в офіційній пресі публікацію про її ліквідацію і про порядок та строк заяви кредиторами своїх претензій;
 • оцінює наявне майно ФПСДО;
 • складає ліквідаційний баланс та подає його Конференції ФПСДО, органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

9.11. Ліквідаційна комісія виконує й інші дії, передбачені чинним законодавством України.

9.12. Майно та кошти ФПСДО, при її ліквідації не можуть переросподілятися між членами федерації, а використовуеться відповідно до чинного законодавства.

9.13. ФПСДО вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

 

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до статутних документів ФПСДО вносяться Конференцією за рішенням не менше 50% обраних повноважних делегатів.

10.2. Про зміни, що стались в статутних документах, ФПСДО повідомляє реєстраційні органи в 5 денний термін.

Прикріплений файлРозмір
statut_fps_dnepr.pdf67.74 кб