Дещо з галерей

Вхід для користувачів

Наразі на сайті

Наразі на сайті 0 користувачів і 0 гостей.
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Радою ФПС України
Протокол № 3 від 28 квітня 2004 р.
Президент ФПСУ

О. Мартиновський

ПОЛОЖЕННЯ

про Виконавчий комітет Федерації парашутного спорту України
 

1. Виконавчий комітет (в подальшому - Виконком) Федерації парашутного спорту України (в подальшому - Федерація) створений відповідно до рішення Звітно-виборчої Конференції Федерації.

2. Виконком є виконавчим органом Федерації, який здійснює керівництво поточною роботою (діяльністю) Федерації й організовує виконання рішень Конференції та Ради Федерації.

3. У своїй роботі Виконком керується чинним законодавством України, Статутом Федерації, Положенням про Виконавчий комітет Федерації, рішеннями Конференції та Ради Федерації.

4. Голова Виконкому обирається Звітно-виборчою Конференцією, структура та кількісний склад Виконкому визначається Радою Федерації.

5. До компетенції Виконком відносяться питання діяльності Федерації, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Федерації.

6. Виконком підзвітний в своїй роботі Конференції та Раді Федерації.

7. До компетенції Виконкома належать:

7.1. підготовка пропозицій щодо планів його роботи, забезпечення виконання планів роботи Федерації в цілому;

7.2. розробка та впровадження заходів, що забезпечують виконання рішень Конференції та Ради Федерації;

7.3. підготовка для розгляду Радою, Конференцією звіту про результати роботи Федерації;

7.4. розробка та подання на затвердження Раді Федерації щорічного кошторису, штатного розкладу й умов оплати праці посадових осіб і працівників Федерації;

7.5. підготовка та подання на затвердження Раді Федерації проектів установчих документів підприємств, що створюються за участю Федерації;

7.6. залучення експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Федерації;

7.7. здійснення підготовчої та організаційної роботи з проведення спортивних змагань, семінарів тощо;

7.8. вирішення інших питань у межах своєї компетенції, що випливають із Статуту Федерації та не суперечать чинному законодавству, рішенням Конференції та Ради Федерації.

8. Роботою Виконкому керує голова, який:

8.1. діє без довіреності від імені Федерації та представляє інтереси Федерації у державних органах, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, а також у суді, господарському і третейському судах;

8.2. розпоряджається в межах, встановлених Радою Федерації майном та коштами Федерації;

8.3. затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі угоди, звіти та баланси, відкриває рахунки в банках та має право розпорядчого підпису за цими рахунками;

8.4. представляє інтереси Федерації у взаємовідносинах з державними та іншими організаціями, установами, юридичними особами і громадянами;

8.5. підписує за дорученням Президента договори, стороною в яких є Федерація;

8.6. видає від імені Федерації довіреності;

8.7. організовує облік і звітність у Федерації;

8.8. подає пропозиції до Ради ФПСУ щодо структури та кількісного складу Виконкому;

8.9. здійснює прийом та звільнення працівників Виконкому;

8.10. затверджує посадові обов'язки працівників Виконкому;

8.11. видає накази та розпорядження;

8.12. виносить на розгляд Виконкому, Ради та Конференції Федерації питання, пов'язані з діяльністю Федерації.

9. Робочі наради Виконкому провадяться в міру необхідності, протоколи не ведуться, прийняті рішення відображаються в планах роботи, окремих дорученнях та звітах про виконання.

10. У разі відсутності голови Виконкому його повноваження за його дорученням виконує один із членів Виконкому.

Прикріплений файлРозмір
pologennya_vykonkom.doc36 кб